سهراب

دل به اندازه غروب خورشیدی که دیگر طلوع ندارد می گیرد

به اندازه بی نهایت از ابدیت

به اندازه چشم های ندیده لیلی مجنون

فقط برای یک چیز 

دیدن سهراب

/ 0 نظر / 63 بازدید